Hamvas Béla naplójából (1958)– részletek

 

Testetöltés akarata −
Megtestesülés akarata −
(Adhyasa −
Teremtés −)

Az akarat a primer − ez a Van −
Böhme: Wille − Nichts.
(A testetöltéshez képest
a megtestesítetthez képest a semmi − )
de tulajdonképpen ez az egyetlen valóság − erő −
az éhség mint testetöltési akarat −
az eros mint testetöltési akarat −

ami „mű” − az testetöltési akarat
(σωμα) − Ez az akarat − az életakarat − a halálakarat −
ez az akarat, amely az embert túléli –
re-inkarnáció −

Művészet a testetöltés akarata −
a „megformálás” − a megtestesülés −
a testiség dicsőítése −
az akaratnak csak szava van −
Logosz = akarat = Wille −
Nichts = az egyetlen létező

Tiszapalkonya, 58. II. 4. reggel

 

***

 

Guénonhoz

A személyiség fogalma veszélyben (nem a materialisták − hanem Guénon részéről)!

A materialisták érvei olyanok, amelyek nem érintik a személyiséget, mert alacsonyabb színvonalon mozognak (ezenkívül a ressentiment, mert klerikális hazugságterméknek tekintik) − connaissance métaphysique effective

Guénon − a személyiség illúziója
az ember több −
az ember kevesebb −

Buddha − atta na me ti −
nincs személyes halhatatlanság
megrázkódtatás és megkönnyebbülés − nincs többé üdv-görcs (gond, szorongás) − de viszont nincsenek többé túlvilági remények −
a naivitás elvesztése −

Viszont: a régi kérdés felvetése, ami a legnehezebb, miképpen egyeztethető össze a személyes halhatatlanság az ātman-teórával? – (óceán-teória)

Buddha megkönnyebbülése, mikor a személyes üdv gondolatát fel tudta adni − ennek kultusza: dhyanazen − az emberi teljes tudat kifejtése itt −

Az én kérdésem (Semáj − Jahve Elohim!) − a beavatkozásról egyszer s mindenkorra le kell mondani −
a személytelen hatalom és világ
a lélekszikra (ātman) sorsa −
végeredményben: sānkhya − (Zimmer, nem hindu) −
ateista szellemtan −
Upanisádok − Tat twam asi − (az ember és világ egysége − )

Itt a probléma!

A személyiség maya − éspedig ahogy a sānkhya tanítja − ahamkara stb. − egyedül az ātman a valóság − ezzel azonban csak az örökös valóság/káprázat ellentétnél maradunk

A helyzet: a káprázattal (mágia − tükör stb.) szemben nem a valóság áll (ilyen nincs), hanem a csoda (misztérium)
ez a kérdés kidolgozandó!
Böhme − Upanisádok − Kassner − (Baader nem − Baader mély, de genialitás nélkül)

A konvencionális terminológiával való leszámolás −
a köznyelv előnye a terminológia fölött −
ami a Logosz erejéből elveszett, érvekkel akarják pótolni –
(helyrehozni)
(− bizonyítás)

Káprázat és csoda
a köznyelv szavai
valóság és illúzió (nem ellentét!)
idea − realitás        }
szellem − anyag     } ellentét
ez terminológia!

Lényeg.

Pest–Tiszapalkonya, 1958. II. 12.-13.-14.

 

***

 

Az élet csodája, vagyis az élet megszokhatatlansága −
soha teljesen nem értem −
az egészet a magam számára, minden helyen egyszerre lenni, minden időben egyszerre lenni, még akkor is
(Upanisádok)

a kimeríthetetlensége
soha nem lehet belenyugodni −
megnyugodni −
vagyis ami megnyugvás – az a kinyílt csoda gyönyöre −

Tiltakozás az ellen, ami nem csoda (vagyis ahol a csodát lerontják „realitássá” – )

az ember megalázva, sértve, bántva, csúfosan érzi magát
a vétek − bűn − szakrilégium − ez a „realitás” − csodatagadás − „szellemi aktus” − az ördög aktusa − sátáni − (démon? − csoda a démon?) − a sátán eredete csoda − mint a rossz, ami misztérium −

de ez – a realitás − csodarombolás – ez az igazi par excellence sátáni tevékenység −

csodaszép –
csodajó –
„csoda” – fokozás – minősítés –
milyen?
elhelyezés egy létszférában

Tiszapalkonya, 1958. XI. 4.

További olvasmányok:

Hamvas Béla: A nagy ember, avagy a hírnév elveszti a hőst (kiadatlan szatírikus írás )
Hamvas Béla levelei Demény Jánoshoz és Gulyás Pálhoz, 1940-43 (kiadatlan)

Hamvas Béla: A száz könyv
Hamvas Béla: Eksztázis
Hamvas Béla: Interview
Hamvas Béla: Kiengesztelődés
Hamvas Béla: Metapoiézisz
Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

Dúl Antal: 2012 - A hatodik nap órája
Dúl Antal: Éthosz anthropo daimon
Dúl Antal: Sors és szó

A szamszára folyamában - interjú Dúl Antallal
Mindenkinek van ideje ébernek lenni - beszélgetés Dúl Antallal (2007)